ශිල්ප සයුර වීඩියෝව Shilpa Sayura Video

19th November 2007

ශිල්ප සයුර පිළිබඳව අප විසින්ම නිමවන ලද මෙම විනාඩි 6ක වීඩියෝ පටය නරඹන්න. මේවා බැලීම සඳහා යූ ටියුබ් අවශ්‍ය වේ.
This 6m video on Shilpa Sayura is produced inhouse with our own resources. You need utube to view this.

Low Bandwidth

Hi Bandwidth